O nás

Objekt zariadenia je situovaný na okraji obce Okoč - Opatovský Sokolec. Vznikol v roku 1953 v neskoro-klasicistickej kaštieli z konca 19. storočia. Kapacita DSS je 66 miest. Domov je koedukovaný, v súčasnosti má 66 klientov na celoročný pobyt v ľahkom, strednom a ťažkom pásme mentálneho postihu s primárnym mentálnym postihnutím a pridruženým telesným postihom.

Starostlivosť klientom poskytuje 51 zamestnancov z toho riadenie a ekonomický servis 5 zamestnancov, 9 odborných zamestnancov na sociálno-zdravotnom úseku, 13 sanitárok, 2 opatrovateliek, 1 rehabilitačná pracovníčka, 6 ergoterapeutiek, 4 zamestnanci stravovacej prevádzky, 3 upratovačiek, 2 práčky-šičky, 4 zamestnanci na úseku údržby.

Klientom poskytujeme kompletnú starostlivosť:

  • stravovanie
  • bývanie
  • záujmovú činnosť
  • zdravotnú starostlivosť
  • ergoterapiu
  • rehabilitačnú starostlivosť
  • doprovod do zdravotníckeho zariadenia
  • rekreáciu.

Cieľom zariadenia je poskytovanie kvalitných služieb a to z hľadiska zdravotníckeho, terapeutického i sociálneho. Zariadenie spolupracuje so psychiatrom a ďalšími odbornými lekármi. Vychádzajúc z ich odbornej diagnostiky vypracujeme individuálny program starostlivosti (individuálny rozvojový plán) pre každého klienta.

Naši klienti v menších skupinách sa venujú rôznym činnostiam: sebaobslužné činnosti, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, osvojenie si a prehlbovanie základných hygienických návykov, rozumová-, telesná- a hudobná výchova, pracovná terapia (práca na dvore, v záhrade, v kuchyni, atď.), rozvíjanie samostatnosti a kreativity, postupná integrácia, hravé aktivity.

Zariadenie je vybavené rôznymi rehabilitačnými i rekreačnými pomôckami, ktoré sa využívajú denne počas sociálnych služieb (liečivá lampa Bioptron, fyziologické lopty, stacionárny bicykel, rebriny, žinenky, suchý bazén s gulôčkami, atď.) Pravidelne organizujeme voľnočasové aktivity, poznávacie výlety, rekreačné pobyty v zahraničí i na území SR. Klienti sa pravidelne zúčastňujú na kultúrnych podujatiach, divadelných a bábkových predstaveniach. Navštevujeme priateľov z ostatných DSS nielen zo SR ale aj zo zahraničia.

Organizujeme spoločné akcie a programy. Každoročne sa naši chlapci a dievčatá zúčastňujú športových súťaží resp. súťaží hnutia špeciálnych olympiád. Klienti sa voľne venujú rôznym záľubám ako: šport, počúvanie hudby, prechádzky, rôzne ručné práce a výtvarné aktivity. Individuálne schopnosti môžu klienti rozvíjať prácou vo výtvarnej dielni, kde pracujú so širokým spektrom materiálov. Využívajú tu rôzne metódy a výtvarné techniky, učia sa pracovať samostatne a tvorivo.