O nás

Centrum sociálnych služieb Okoč-Opatovský Sokolec (do 31.01.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec) je rozpočtová organizácia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), zriadená od 01.02.2024.

História zariadenia sa začala písať v roku 1953, keď Československý štát pridelil pre účely Detského ošetrovateľského ústavu neskoroklasicistický kaštieľ v Opatovskom Sokolci z 2. tretiny 19. storočia, ktorý obklopuje 6,8 ha lesopark. Starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím vykonávali rehoľné sestry. Veková hranica aj kapacita koedukovaného ústavu bola postupne zvyšovaná a preto v 80-tych rokoch začali stavebné úpravy priestorov a bola postavená nová budova. Medzitým v roku 1984 rehoľné sestry opustili ústav, od tej doby starostlivosť o prijímateľov vykonávajú zamestnanci z obce alebo z blízkeho okolia. Postupne bol rozšírený zdravotný ale aj výchovný úsek (teraz terapeutický úsek) s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb ako aj životnej úrovne prijímateľov. Kapacita bola znížená na 66 ľudí. V roku 1991 ústav dostal právnu subjektivitu a prešiel k názvu "domov". Po delimitácii k TTSK v roku 2004 sa názov zariadenia zmenil na Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec.

Vedenie TTSK a DSS Okoč začali hľadať nové spôsoby zabezpečenia kvalitného života prijímateľom. Zriaďovateľ zariadenia odkúpil v obci Okoč a Topoľníky 5 pozemkov. Týmto krokom malo naše zariadenie zabezpečené všetky potrebné pozemky na výstavbu nových objektov pre prijímateľov a následné poskytovanie pobytových sociálnych služieb komunitnou formou. V rokoch 2021-2023 prebiehala výstavba 10 nových rodinných domov na účely poskytovania sociálnej služby. Na 5 pozemkoch boli postavené 10 nové objekty na poskytovanie pobytových sociálnych služieb, z nich v jednom funguje špecializované zariadenie a v druhé funguje ako zariadenie podporovaného bývania. Nové objekty sú lokalizované v Okoči (3 objekty), v Opatovskom Sokolci (1) a v Topoľníkoch (1).

Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je poskytovať kvalitné sociálne služby tak, aby sa charakter ústavnej starostlivosti výrazne zmenil (prechod z ústavnej pobytovej starostlivosti ku komunitným sociálnym službám), a to pomocou zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, využívaním verejne dostupných zdrojov, spoluprácou so zariadeniami podobného typu, spoluprácou s rodinami a opatrovníkmi prijímateľov prispôsobením sociálnej služby bežnému životu. Cieľom našej práce je:

  • začlenenie našich prijímateľov do prirodzeného prostredia a zotrvávanie v ňom,
  • doplnenie sociálnych služieb chýbajúcich v našom regióne potrebných pre zabezpečenie kvalitného života našich prijímateľov,
  • poskytovanie sociálnych služieb a ich prispôsobovanie individuálnym potrebám každého prijímateľaklienta,
  • pri poskytovaní sociálnych služieb dbať na nadväznosti na verejne dostupné zdroje a ich využitie.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Prijímateľ je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky TTSK.

Víziou nášho zariadenia je je dosiahnuť, aby sa naši prijímatelia cítili užitoční, uznaní, našli zmysel života a to tým, že ich budeme podporovať, učiť, vyhľadávať a poskytnúť im príležitosti aj v komunite.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec úspešne zapojil do výzvy „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb“ Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01) a v období od 02/2022 do 10/2023 implementuje projekt Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč

Hlavným cieľom projektu je v súlade s podmienkami Operačného programu Ľudské zdroje podpora pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť aktívnym začlenením do komunity s cieľom podporovať rovnaké príležitosti.

Projekt poskytuje odbornú podporu pre zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb nášho zariadenia v realizácii transformačného plánu, ktorého výsledkom bude poskytovanie pobytových sociálnych služieb komunitnou formou. Hlavným cieľom nových foriem poskytovaných služieb je poskytovanie potrebnej podpory na základe individuálnych potrieb a požiadaviek prijímateľov.

Manažér zabezpečenia výkonu transformačného plánu poskytuje podporu pre transformačný tím v napĺňaní cieľov naplánovaných v transformačnom pláne, prioritne oblasti nových služieb, personálnej a organizačnej štruktúry v zmysle plánovanej logistiky. Jeho úlohou je koordinovať komunikačnú stratégiu zariadenia zameranú na cieľové skupiny (zamestnanci zariadenia, prijímatelia sociálnych služieb, rodinní príslušníci/opatrovníci prijímateľov, verejnosť, zriaďovateľ).

Úlohou odborných konzultantov je vedenie prijímateľov a zamestnancov procesom deinštitucionalizácie.

Oblasti, v ktorých poskytujeme podporu cieľovej skupine projektu sú hlavne:

- individuálna práca s prijímateľmi v rámci komunitných služieb, hodnoty v komunitných službách a podpora tímu v jednotlivých krokoch osamostatňovania sa prijímateľa,

- aktivizácia a poskytovania podpory na uplatnení sa prijímateľov na otvorenom trhu práce,

- úprava a tvorba bezbariérového fyzického prostredia,

- podpora pre prijímateľov s poruchou autistického spektra,

- supervízie pre zamestnancov a podľa záujmu aj pre prijímateľov.

 

Časový rámec realizácie projektu:                            02/2022 – 10/2023

Celková výška oprávnených výdavkov:                   121 003,93 €

Percento spolufinancovania z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu:            100%

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.