O nás

INFORMÁCIA

PODMIENKY NÁVŠTEV V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR DSS Okoč vydal Plán a režim návštev, v ktorom definoval podmienky prijímania návštev v zariadení a podmienky pobytu prijímateľov sociálnych služieb u rodiny, príbuzných alebo blízkych osôb.

 Návštevy sú v zariadení povolené za dodržania nasledovných podmienok:

 1. Žiadame návštevníkov, aby návštevy nahlásili najmenej 24 hodín vopred. Nakoľko máme obmedzený počet návštevných miest, ohlásené návštevy majú prednosť (okrem mimoriadnych udalostí).

Kontaktná osoba pre návštevy

BALOGHOVÁ Enikő, vedúca sestra

tel.: 0911 609 013

e-mail:

 

 2. Všetky návštevy musia prejsť vstupnou kontrolou, ktorá zahŕňa:

- zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia)

- kontrola zdravotného stavu návštevy (meranie telesnej teploty).

Dôležité: Vedenie zariadenia si vyhradzuje právo nepovoliť návštevu osobám, ktoré vykazujú známky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19.

 3. Všetky návštevy sú povinné pri vstupe vyplniť a podpísať „Čestné prehlásenie pre návštevy v zariadení“.

Dôležité: Vedenie zariadenia si vyhradzuje právo nepovoliť návštevu osobám, ktoré:

     - prišli z oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19,

     - za posledných 14 dní pred návštevou boli pozitívne testované na COVID-19,

     - za posledných 14 dní pred návštevou boli v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia a je v karanténe alebo sa u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19, alebo

 4. Návštevy sa môžu uskutočňovať len vo vonkajších priestoroch objektov bývania:

- v objekte bývania „Kaštieľ“ na terase vedľa hlavného vchodu,

- v objekte bývania „V-House“ pod altánkom,

- v objekte bývania „T-House“ pod altánkom.

          Návšteva vo vnútorných priestoroch je povolená iba v dvojposteľovej izbe v objekte bývania „T-House“, ktorú obýva pár a spoločne prijímajú návštevy.

- návšteva používa po celý čas rúško,

- podávanie stravy a nápojov pripravených doma nie je počas návštevy povolené (povolené sú jedlá a nápoje v originálnom balení),

- fyzické kontakty počas návštevy nie sú povolené (alebo ich minimalizovať na možnú najmenšiu mieru) a vzájomná vzdialenosť fyzických osôb musí byť dodržaná,

- zariadenie nemá pevne určené návštevné hodiny, ale vzhľadom na súčasnú situáciu žiadame dodržať čas návštev od 10,00 do 18,00 hod. (pracovný deň, víkendy, sviatky).

 5. Po ukončení návštevy:

- po každej návšteve musí byť priestor dezinfikovaný,

- dezinfekciu vo všetkých objektoch vykonáva službukonajúci zdravotný personál.

 

Pobyt prijímateľov sociálnych služieb u rodiny, príbuzných alebo blízkych osôb sú v zariadení povolené za dodržania nasledovných podmienok:

 Rodinní príslušníci, príbuzní alebo blízke osoby sú povinní:

 1. Dodržiavať pokyny na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.

 2. Vyplniť a podpísať „Čestné prehlásenie pre návštevy v zariadení“.

Dôležité: Vedenie zariadenia si vyhradzuje právo nepovoliť pobyt prijímateľa sociálnych služieb u osôb, ktoré:

     - za posledných 14 dní prišli z oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19,

     - za posledných 14 dní boli pozitívne testované na COVID-19,

     - za posledných 14 dní boli v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia a je v karanténe alebo sa u tejto osoby objavili príznaky respiračného ochorenia alebo ochorenia COVID-19, alebo

     - prišli z oblastí so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19.

 3. Po návrate prijímateľa sociálnych služieb z pobytu u príbuzných, je povinná opätovne vyplniť čestné prehlásenie aj v mene prijímateľa sociálnych služieb.

 

Pri zhoršení epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok si riaditeľ zariadenia vyhradzuje možnosť obmedziť návštevy a pobyt prijímateľa u blízkych osôb opätovne a to aj plošne alebo v niektorých dňoch alebo pre konkrétneho návštevníka, ktorý nedodržiava podmienky stanovené v Pláne a režime návštev. 

 

O NÁS

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec (ďalej len „zariadenie“) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

História zariadenia sa začala písať v roku 1953, keď Československý štát pridelil pre účely Detského ošetrovateľského ústavu neskoroklasicistický kaštieľ v Opatovskom Sokolci z 2. tretiny 19. storočia, ktorí obklopuje 6,8 ha lesopark. Starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím vykonávali rehoľné sestry. Veková hranica aj kapacita koedukovaného ústavu bola postupne zvyšovaná a preto v 80-tych rokoch začali stavebné úpravy priestorov a bola postavená nová budova. Medzitým v roku 1984 rehoľné sestry opustili ústav, od tej doby starostlivosť o prijímateľov vykonávajú zamestnanci z obce alebo z blízkeho okolia. Postupne bol rozšírený zdravotný ale aj výchovný úsek (teraz terapeutický úsek) s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb ako aj životnej úrovne prijímateľov. Kapacita bola znížená na 66 ľudí. V roku 1991 ústav dostal právnu subjektivitu a prešiel k názvu "domov". Dnešný názov používame po delimitácii k TTSK v roku 2004.

Vedenie TTSK a DSS Okoč začali hľadať nové spôsoby zabezpečenia kvalitného života prijímateľom. Zariadenie aktívne vstupuje do procesu transformácie sociálnych služieb, je zapojené do Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritnej osi Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí.

Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je poskytovať kvalitné sociálne služby tak, aby sa charakter ústavnej starostlivosti výrazne zmenil (prechod z ústavnej pobytovej starostlivosti ku komunitným sociálnym službám), a to pomocou zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, využívaním verejne dostupných zdrojov, spoluprácou so zariadeniami podobného typu, spoluprácou s rodinami a opatrovníkmi prijímateľov prispôsobením sociálnej služby bežnému životu. Cieľom našej práce je:

  • začlenenie našich klientov do prirodzeného prostredia a zotrvávanie v ňom,
  • doplnenie sociálnych služieb chýbajúcich v našom regióne potrebných pre zabezpečenie kvalitného života našich klientov,
  • poskytovanie sociálnych služieb a ich prispôsobovanie individuálnym potrebám každého klienta,
  • pri poskytovaní sociálnych služieb dbať na nadväznosti na verejne dostupné zdroje a ich využitie.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Prijímateľ je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky TTSK.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby; poskytovať také sociálne služby, ktoré všetkým našim klientom umožnia život v prirodzenom prostredí majoritnej spoločnosti a to celkovým opustením veľkokapacitného, pôvodného objektu zariadenia a byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby klientov.