Poskytované služby

V Centre sociálnych služieb Okoč-Opatovský Sokolec poskytujeme služby fyzickým osobám do dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo osobám nevidiacim alebo prakticky nevidiacim a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Služby sa poskytujú celoročnou pobytovou formou alebo ambulantnou formou vo viacerých objektoch.

Odborné činnosti

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií.

Obslužné činnosti

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti

 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.

Doplnkové služby

 • externý kaderník,
 • pedikúra,
 • voľnočasové aktivity,
 • celodenné výlety a rekreačné pobyty na Slovensku i v zahraničí.

Požičiavanie pomôcok

Poskytované služby sú vo vzťahu k naším prijímateľom sociálnych služieb zamerané na:

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby.