Informácie pre záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo priamo nášmu zariadeniu.

Centrum sociálnych služieb Okoč-Opatovský Sokolec poskytuje sociálne služby podľa § 38 zákona o sociálnych službách fyzickým osobám do dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo osobám nevidiacim alebo prakticky nevidiacim a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Služby sa poskytujú celoročnou pobytovou formou alebo ambulantnou formou.