Informácie pre záujemcov o poskytovanie sociálnych služieb

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona všeobecne obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a tiež zabezpečuje právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom. Preto ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení, je nutné, aby podal písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy. Túto žiadosť podáva na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo priamo nášmu zariadeniu.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec poskytuje sociálne služby podľa § 38 zákona o sociálnych službách fyzickým osobám do dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo osobám nevidiacim alebo prakticky nevidiacim a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Služby sa poskytujú celoročnou pobytovou formou alebo ambulantnou formou.