O nás

POSTUP K OPUSTENIU ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

A PODMIENKY NÁVŠTEV

OD 25.01.2022

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec Vám oznamuje, že na základe aktuálne platných usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nariadení vlády SR sú od 25.01.2022 naďalej umožnené návštevy prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení aj ich pobyt v domácom prostredí.

Vo výnimočných prípadoch, môže byť návšteva umožnená so súhlasom riaditeľa za dodržania platných pandemických opatrení.

PRI OPUSTENÍ ZARIADENIA PRIJÍMATEĽOM SOCIÁLNEJ SLUŽBY PLATÍ:

 • Prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie na minimálne 48 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti zariadenia.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné prijímateľ otestovať.
 • Prijímateľ je povinný podriadiť sa karanténe, a to nasledovne:
  • Očkovaný – podstúpi karanténnu izoláciu v trvaní 3 dní,
  • Prekonaný (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi karanténnu izoláciu v trvaní 3 dní,
  • Neočkovaný – podstúpi karanténnu izoláciu v lehote 5 dní.
 • Štatutárny zástupca zariadenia môže opustenie zariadenia a návrat prijímateľa do zariadenia regulovať podľa prevádzkových a priestorových možností zariadenia.
 • Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.

Každý prijímateľ po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku.

PODMIENKY A PRIEBEH NÁVŠTEV

Návštevy v zariadení sú povolené v obmedzenom režime, preto je potrebné na návštevu sa vopred prihlásiť.

Kontaktná osoba pre návštevy

 • BALOGHOVÁ Enikő, vedúca sestra
 • tel.: 0911 609 013
 • e-mail:

Bližšie informácie k opusteniu zariadenia prijímateľom a podmienkam návštev nájdete v menu Koronavírus - užitočné linky v dokumente Postup k opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb a podmienky návštev od 25.01.2022.

 

O NÁS

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský Sokolec (ďalej len „zariadenie“) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

História zariadenia sa začala písať v roku 1953, keď Československý štát pridelil pre účely Detského ošetrovateľského ústavu neskoroklasicistický kaštieľ v Opatovskom Sokolci z 2. tretiny 19. storočia, ktorí obklopuje 6,8 ha lesopark. Starostlivosť o deti s mentálnym postihnutím vykonávali rehoľné sestry. Veková hranica aj kapacita koedukovaného ústavu bola postupne zvyšovaná a preto v 80-tych rokoch začali stavebné úpravy priestorov a bola postavená nová budova. Medzitým v roku 1984 rehoľné sestry opustili ústav, od tej doby starostlivosť o prijímateľov vykonávajú zamestnanci z obce alebo z blízkeho okolia. Postupne bol rozšírený zdravotný ale aj výchovný úsek (teraz terapeutický úsek) s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb ako aj životnej úrovne prijímateľov. Kapacita bola znížená na 66 ľudí. V roku 1991 ústav dostal právnu subjektivitu a prešiel k názvu "domov". Dnešný názov používame po delimitácii k TTSK v roku 2004.

Vedenie TTSK a DSS Okoč začali hľadať nové spôsoby zabezpečenia kvalitného života prijímateľom. Zariadenie aktívne vstupuje do procesu transformácie sociálnych služieb, je zapojené do Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritnej osi Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám – podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí.

Cieľom poskytovaných sociálnych služieb je poskytovať kvalitné sociálne služby tak, aby sa charakter ústavnej starostlivosti výrazne zmenil (prechod z ústavnej pobytovej starostlivosti ku komunitným sociálnym službám), a to pomocou zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, využívaním verejne dostupných zdrojov, spoluprácou so zariadeniami podobného typu, spoluprácou s rodinami a opatrovníkmi prijímateľov prispôsobením sociálnej služby bežnému životu. Cieľom našej práce je:

 • začlenenie našich klientov do prirodzeného prostredia a zotrvávanie v ňom,
 • doplnenie sociálnych služieb chýbajúcich v našom regióne potrebných pre zabezpečenie kvalitného života našich klientov,
 • poskytovanie sociálnych služieb a ich prispôsobovanie individuálnym potrebám každého klienta,
 • pri poskytovaní sociálnych služieb dbať na nadväznosti na verejne dostupné zdroje a ich využitie.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť prijímateľa. Prijímateľ je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky TTSK.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby; poskytovať také sociálne služby, ktoré všetkým našim klientom umožnia život v prirodzenom prostredí majoritnej spoločnosti a to celkovým opustením veľkokapacitného, pôvodného objektu zariadenia a byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby klientov.