Deinštitucionalizácia domova

V snahe riešiť pretrvávajúcu havarijnú situáciu a zlepšiť podmienky poskytovania sociálnych služieb v DSS Okoč prostredníctvom zriaďovateľa bola podaná žiadosť o NFP pre projekt "Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec", ktorého celkovým cieľom je pretransformovať súčasný domov sociálnych služieb a vybudovať tzv. „komunitné centrá“, t.j. samostatné rodinné objekty so samostatnými bytovými jednotkami pre súčasných klientov. V jednotlivých rodinných domoch resp v bytových jednotkách bude zabezpečené bývanie 6 prijímateľom sociálnych služieb. Susediť budú maximálne 3 samostatné bytové jednotky (domácnosti). V pôvodnom objekte DSS Okoč by boli zabezpečované len prevádzkové činnosti (napr. práčovňa, administratíva, sklady) a rôzne terapie, dielne.

Hlavným cieľom deinštitucionalizácie je poskytovanie sociálnych služieb rodinného typu, tak aby boli klienti v komunitách vedení k samostatnému životu do najväčšej možnej miery. V komunitných centrách bude naďalej nevyhnutné zabezpečiť odbornú zdravotnícku starostlivosť a vhodné využitie voľného času klientov pomocou ergoterapeutov. Pri tomto type poskytovania sociálnych služieb bude veľký dôraz kladený na individuálne potreby klientov, čo si bude vyžadovať vysokú odbornú pripravenosť personálu. 

Hlavnými cieľmi projektu bude pre klientov DSS Okoč:
                - vytvoriť dôstojné podmienky samostatného bývania
                - zabezpečiť podmienky pre nezávislý život
                - integrovať klientov do spoločnosti zdravých ľudí
                - zabezpečiť prístupnosť komunitných služieb
                - zabezpečiť priestor a možnosti prejaviť sa
                - zabezpečiť špecializovanú starostlivosť v malých zariadeniach
                - zabezpečiť sociálnu a pracovnú integráciu (dostatok súkromia, sociálne vzťahy, možnosť voľby atď.).

Cieľové skupiny projektu:

1. Jedna skupina klientov s ľahkým mentálnym postihnutím, u ktorých sa v dôsledku deinštitucionalizácie predpokladá rozvíjanie:
                - sociálnych spôsobilostí
                - každodenných činností
                - komunikačných schopností
                - uplatnenie záujmov
                - rozvíjanie poznatkov rôzneho druhu.
Táto skupina klientov bude umiestnená v lokalite Okoč v 1 rodinnom objekte (novostavba) v 2 samostatných bytových jednotkách s celkovým počtom klientov 18 (t.j. 3x6 klientov).

2. Dve skupiny klientov so stredným mentálnym postihnutím, ktorí, vychádzajúc z ich postihnutia, si vyžadujú špecializovanú starostlivosť. Tieto 2 skupiny klientov budú umiestnení v lokalite Okoč v 1 rodinnom objekte (novostavba) v 3 samostatných bytových jednotkách s celkovým počtom klientov 18 (t.j. 3x6 klientov) a v lokalite Opatovský Sokolec v 1 rodinnom objekte (rekonštrukcia existujúceho objektu materskej škôlky) v 2 samostatných bytových jednotkách s celkovým počtom klientov 12 (t.j. 2x6 klientov).

3. Jedna skupina ležiacich klientov (3x6 klientov) – lokalita Topoľníky. Táto skupina klientov bude umiestnená v lokalite Topoľníky v 1 rodinnom objekte (novostavba) v 3 samostatných bytových jednotkách s celkovým počtom klientov 18 (t.j. 3x6 klientov).