Stretnutie s predstaviteľmi Implementačnej agentúry MPSVR SR

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Dňa 11.05.2021 riaditeľ domova a manažér kvality absolvovali pracovné stretnutie s predstaviteľmi Implementačnej agentúry MPSVR SR k príprave projektovej dokumentácie, odkúpeniu pozemkov a životu prijímateľov sociálnych služieb v komunitnom bývaní.

https://www.facebook.com/search/top?q=domov%20soci%C3%A1lnych%20slu%C5%BEieb%20oko%C4%8D%20-%20ekecsi%20szoci%C3%A1lis%20otthon

stretnutie s predstaviteľmi IA MPSVaR SR