Úvodné online stretnutie projektového a transformačného tímu zariadenia v rámci projektu „Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč“

Dňa 17.02.2022 sme organizovali úvodné online stretnutie projektového a transformačného tímu zariadenia v rámci projektu „Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč“.

Hlavným cieľom projektu je podpora prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov zariadenia pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť aktívnym začlenením do komunity s cieľom podporovať rovnaké príležitosti.

Oblasti, v ktorých poskytujeme podporu cieľovej skupine projektu sú hlavne:

- individuálna práca s prijímateľmi v rámci komunitných služieb, hodnoty v komunitných službách a podpora tímu v jednotlivých krokoch osamostatňovania sa prijímateľa,

- aktivizácia a poskytovania podpory na uplatnení sa prijímateľov na otvorenom trhu práce,

- úprava a tvorba bezbariérového fyzického prostredia,

- podpora pre prijímateľov s poruchou autistického spektra,

- supervízie pre zamestnancov a podľa záujmu aj pre prijímateľov.

Členovia projektového tímu sú:

Bc. Andrea Csémi, manažérka realizácie transformačného plánu,

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., expert realizácie projektu,

Mgr. Jaroslav Szabó, odborný konzultant oblasti prípravy na život v komunite,

PhDr. Jozef Pauk, PhD., odborný konzultant aktivizácie a uplatnenia sa na trhu práce,

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., odborný konzultant pre tvorbu, realizáciu a úpravu bezbariérového prostredia,

Mgr. Oľga Rajecová, odborný konzultant na podporu prechodu do komunity pre prijímateľov s poruchou autistického spektra,

Mgr. Peter Kollárovič, supervízor.

 

Tešíme sa na spoluprácu!

 

PrtSc z online stretnutia_17.02.2022