Zákazky

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec v súlade s § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania s názvom: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky DSS Okoč. Lehota na predkladanie ponúk skončí dňa 29.03.2021 o 09:45 hod.

Znenie podmienok: