Vzor zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb

Z M L U V A   č.

o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z.z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z.z. (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z.z.“)

 

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči -Opatovský Sokolec poskytovateľ sociálnej služby

Zastúpený:                  Mgr. Veres Tibor, riaditeľ

Sídlo:                          930 28  Okoč, SNP 767/6

IČO:                           00596485

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Číslo účtu:                  IBAN SK18 8180 0000 0070 0049 2182

(ďalej len „poskytovateľ sociálnej služby“)

 

1.2 P. ............................    prijímateľ sociálnej služby

Dátum narodenia: ...................... č. OP: ....................

Adresa: ...................................... PSČ: ......................

 

Kolízny opatrovník určený súdom

Meno: ..........................

Adresa: ...................................... PSČ: ......................

(ďalej len „prijímateľ sociálnej služby“)

uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb.

 

Čl. II

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. prijímateľovi sociálnej služby za podmienok ustanovených v tejto zmluve.

 

Čl. III

MIESTO A FORMA POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY

3.1 Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, Kaštieľska 46, 930 28  Okoč v izbe  č. ......

3.2 Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je v zariadení od ................... sociálnu službu i naďalej pobytovou formou – celoročne.

 

Čl. IV

ROZSAH A DRUH POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

4.1 Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby v zariadení poskytovať:

a)     pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

b)     sociálne poradenstvo,

c)     sociálnu rehabilitáciu,

d)     ošetrovateľskú starostlivosť,

e)     ubytovanie,

f)      stravovanie,

g)     upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

h)     osobné vybavenie.

4.2 Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje prijímateľovi sociálnej služby v zariadení zabezpečovať ošetrovateľskú starostlivosť.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje utvárať podmienky na:

a)    úschovu cenných vecí.

4.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať:

a)     záujmovú činnosť,

b)     pracovnú terapiu.

 

Čl. V

CENA POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

5.1 Cenu poskytovanej sociálnej služby poskytovateľ sociálnej služby určuje prijímateľovi sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 schváleného uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 146/2014/08 zo dňa 17.12.2014 (ďalej len VZN TTSK č. 30/2014).

5.2 Poskytovateľ sociálnej služby určil vo výške ceny ................. €/mesačne za poskytovanú sociálnu službu v zariadení. Cena zahŕňa tieto položky:

a)     cena za stravovanie – celodenná strava                                  ...........€/mesačne

b)     cena za ubytovanie (bývanie)                                                 ...........€/mesačne

c)     cena za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne        ...........€/mesačne

d)     cena za pomoc pri odkázanosti  .                                            ..........€/mesačne

5.3 Výšku určenej ceny za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu.

5.4 Podrobný rozpis výpočtu s prihliadnutím na stupeň odkázanosti je uvedený vo výpočtovom liste, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

 

Čl. VI

PODMIENKY PLATENIA ZA POSKYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU

Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi sociálnej služby zmluvne dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu za kalendárny mesiac, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca:

a)     zo svojho účtu.

 

Čl. VII

PRÁVA A POVINNOSTI

7.1 Práva a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby:

a)     Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje poskytovať prijímateľovi sociálnej služby sociálnu službu na odbornej úrovni, v rozsahu uvedenom v článku IV tejto zmluvy.

b)     Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.

c)     Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje spolupracovať s obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby poskytovanej v zariadení (len ak ide o celoročný pobyt) do prirodzeného rodinného prostredia alebo komunitného prostredia s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou formou, ambulantnou formou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

d)     Poskytovateľ sociálnej služby sa zaväzuje k mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby.

7.2 Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby:

a)     Prijímateľ sociálnej služby má právo na kvalitné poskytovanie sociálnej služby v rozsahu uvedenom v článku IV tejto zmluvy.

b)     Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.

c)     Prijímateľ sociálnej služby má právo na nenarušovanie svojho osobného priestoru okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku, ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.

d)     Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v tomto zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby za podmienok určených poskytovateľom sociálnej služby.

e)     Prijímateľ sociálnej služby vyhlasuje, že nezamlčal žiadne vážne skutočnosti súvisiace s jeho telesným alebo duševným zdravím, prípadne sociálnou situáciou, ktorá by mohla mať vplyv na poskytovanie sociálnej služby v zariadení.

f)     Prijímateľ sociálnej služby sa zaväzuje platiť zmluvne dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu v dohodnutej výške a termíne.

g)     Prijímateľ sociálnej služby má právo na náhradu  škody spôsobenej poskytovateľom.

 

Čl. VIII

OSOBITNÉ USTANOVENIA

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.2 Zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným jednostranným vypovedaním zmluvy. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej strane.

8.3 Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

8.4 Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu s uvedením dôvodu, ak:

a)     Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo tým, že nezaplatil dohodnutú cenu za poskytovanú sociálnu službu alebo platil len časť dohodnutej ceny a ak dlžná suma presiahla trojnásobok dohodnutej mesačnej ceny.

b)     Prevádzka zariadenia bola podstatne obmedzená alebo bol zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa znamenalo zrejmú nevýhodu.

c)     Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby ak sa zmenili skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu.

d)     Vyšší územný celok rozhodol o zániku odkázanosti prijímateľa sociálnej služby na sociálnu službu.

8.5 Výpovedná lehota v prípade jednostranného vypovedania zmluvy zo strany poskytovateľa je 30 dní. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

8.6 Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.

 

Čl. IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť vo forme očíslovaných  a písomných dodatkov.

9.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Výpočtový list.

9.3 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 448/2008 Z.z., Občianskym zákonníkom a VZN TTSK č. 30/2014.

9.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden je určený pre poskytovateľa sociálnej služby a jeden pre prijímateľa sociálnej služby.

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

9.6 Táto zmluva nahrádza Zmluvu č. .......... o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb uzavretú medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby dňa ................. .

9.7 Úhrada za poskytovanú sociálnu službu platná od ............ po nadobudnutí platnosti zmluvy bude účtovaná.

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

 

V Okoči, dňa ..................... 

 

 

    ...........................................................                      ...............................................................

                                                                                                   Mgr. Tibor Veres

prijímateľ / kolízny opatrovník prijímateľa                   riaditeľ DSS v Okoči-Opat. Sokolec