Postup prijatia občana do zariadenia

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách v platnom znení.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa.

Ak sa jedná o občana s mentálnym alebo telesným postihnutím odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a žiada o umiestnenie v domove sociálnych služieb, obráti sa na: Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, Starohájska 10, 917 01 Trnava a požiada o

  • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  • Vydanie posudku a rozhodnutia Úradu Trnavského samosprávneho kraja o odkázanosti na sociálnu službu
  • Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Tlačivá môžete stiahnuť z tohto dokumentu nižšie alebo zo stránky www.trnava-vuc.sk.

Na základe týchto žiadostí prebehnú nasledujúce kroky:

1. KROK: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

K posudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu potrebujete:

Tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, v ktorej vypíšete všetky body a podpíšete ju.

Súčasťou Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom sa vyjadrí Váš obvodný lekár (nie starší ako 6 mesiacov).

Takto pripravenú „Žiadosť na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ zašlete na adresu:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí

Starohájska 10

917 01 Trnava.

Na základe tejto „Žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude u Vás vykonaný sociálny prieskum, čo poslúži ako podklad na vypracovanie sociálneho posudku a posudku o odkázanosti na sociálnu službu. „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ Vám bude následne zaslané z Úradu Trnavského samosprávneho kraja (Ú TTSK).

Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ z Ú TTSK si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na Ú TTSK alebo poštou. 

2. KROK: PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Po nadobudnutí právoplatnosti „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ požiadate naše zariadenie, prípadne iného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – túto žiadosť si môžete podať písomne na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, Starohájska 10, 917 01 Trnava, prípadne priamo do nášho zariadenia sociálnych služieb.

Po doručení Vašej žiadosti Vás bude kontaktovať sociálny pracovník nášho zariadenia.

3. KROK: EVIDENCIA ŽIADATEĽOV

V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vašu žiadosť zaradiť do Evidencie žiadateľov na umiestnenie do DSS Okoč.

Vedenie evidencie žiadateľov

DSS Okoč vedie evidenciu žiadateľov na poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávanie z evidencie žiadateľov upravujú zásady prijímania a predvolávania do nášho zariadenia.

Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sú do evidencie žiadateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení nie je voľné miesto.

Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia doručené.

DSS Okoč predvoláva žiadateľov z evidencie žiadateľov na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v §8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom DSS Okoč.

2. kritérium: poradie žiadateľa v evidencii žiadateľov. Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do nášho zariadenia doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. O prijatí do DSS rozhoduje riaditeľ a sociálny pracovník zariadenia.

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto inštrukcií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás na nasledovnom telefónnom čísle:

031 555 81 02 (sociálny pracovník) v pracovných dňoch v dobe od 09.00 – 15.00 h

alebo e-mailom na adrese: